KỶ NIÊM NGÀY THÀNH LẬP QDNDVN 22/12

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

  DSC02510.jpg DSC02516.jpg Picture_274.jpg IMG_01981.jpg IMG_02051.jpg IMG_01901.jpg IMG_00971.jpg Picture_108.jpg Picture_081.jpg Bo_doi.bmp Uvs091225005.bmp JPG091225002.bmp

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  TIN NHANH BÁO MỚI

  DU LỊCH ĐẤT VIỆT

  XEM NGÀY TỐT XẤU

  MỘT SÔ HÌNH ẢNH NGÀY HỘI ĐỌC


  Gốc > Bài viết >

  Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  Số:   32/2011/TT-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            Hà Nội,  ngày 08  tháng 8  năm 2011                                       
  THÔNG TƯBan hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu họcCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 19 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;Theo đề  nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.              Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
    Nơi nhận:      - Văn phòng Quốc hội;    - VP Chính phủ;          - Hội đồng quốc gia Giáo dục; - Ban Tuyên giáo Trung ương;- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;                               - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; - Công báo;      - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Như Điều 3;- Website Chính phủ;- Website Bộ GD&ĐT;- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.  KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG                Nguyễn Vinh Hiển
    
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   CHƯƠNG TRÌNHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC(Ban hành kèm theo Thông tư  số 32/2011/TT- BGDĐTngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. MỤC ĐÍCHChương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNGChương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tiểu học trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG          1. Khối kiến thức bắt buộc          a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.          b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.2. Khối kiến thức tự chọnKhối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên như sau: 
  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng  mô đun Tên và nội dung                mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời giantự học(tiết) Thời gian họctập trung(tiết)
  Lý thuyết Thực hành
  I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục     TH1 Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ  học sinh tiểu học2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học3. Tâm lí học về giáo dục đạo đức  học sinh tiểu học  Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học     10      2     3
       TH2 Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn 1. Tâm lí của học sinh dân tộc ít người ở địa phương2. Tâm lí của học sinh khuyết tật và chậm phát triển trí tuệ3. Tâm lí của học sinh có hoàn cảnh khó khăn Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.      10       2      3
      TH3 Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu  1. Tâm lí của học sinh cá biệt 2. Tâm lí của học sinh yếu kém 3. Tâm lí của học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu  Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.     10       5
               II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập     TH4 Môi trường dạy học lớp ghép1. Môi trường học tập lớp ghép2. Không gian hoạt động của  giáo viên và học sinh3. Tổ chức sắp xếp thiết bị, đồ dùng trong phòng  học ở lớp ghép4. Môi trường dạy học lớp ghép ở một số giờ học5. Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng môi trường dạy học lớp ghép có hiệu quả Hiểu được môi trường vật chất trong dạy lớp ghép.Sắp xếp không gian lớp ghép phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hợp tác có trách nhiệm trong việc xây dựng môi trường lớp ghép.      13      1     1
       TH5 Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép1. Tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ ở lớp ghép có hiệu quả.2. Học tập độc lập của học sinh trong lớp ghép 3. Thực hành tổ chức học tập sinh động trong lớp ghép. Thiết kế được những hoạt động học tập theo nhóm ở lớp ghép; chủ động, linh hoạt vận dụng các hình thức tổ chức học tập theo nhóm trong dạy học lớp ghép.      12       2      1
         TH6  Kế hoạch dạy học ở lớp ghép 1. Kế hoạch dạy học: kế hoạch bài học lớp ghép và một số ví dụ cụ thể về kế hoạch dạy học2. Kế hoạch bài học lớp ghép theo chương trình hiện hành.  Chỉ ra được sự khác nhau giữa kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học của lớp đơn và lớp ghép; xác định được những căn cứ, các bước khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép.Thiết kế được kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép.Sáng tạo và chủ động khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép.        13         1        1
     TH7 Xây dựng môi trường học tập thân thiện1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…)2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…) Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách  tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.    13     1    1
       TH8 Thư viện trường học thân thiện1. Giới thiệu về thư viện trường học thân thiện.2. Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.3. Xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học.  Hiểu được thế nào là thư viện trường học thân thiện.Nắm được các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.Biết cách xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học. Chủ động, linh hoạt trong xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn cảnh địa phương.      12       1      2
  III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên    TH9 Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học 1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh  Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải. 8 3 4
   IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình giáo dục              
  TH10
   Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói. 1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nhìn3. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nói. Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)Nắm được nội dung và phưong pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói) 8 3 4
        TH11  Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học, về vận động.1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về vận động  Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động).Nắm được nội dung và phương pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động). 8 3 4
  V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học        TH12  Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học 1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.3.  Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục. Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; biết lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.        8        3        4
        TH13 Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ). 2. Cách triển khai mỗi loại bài  học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học. Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.   Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.        10                5
     
   
  TH14
  Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực 1. Xác định mục tiêu bài học 2. Thiết kế các hoạt động học tập 3. Đánh giá kế hoạch bài học Thiết kế được kế hoạch bài học cụ thể theo hướng dạy học tích cực. Phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài học đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.             15
   VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học      TH15 Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học 1. Phương pháp giải quyết vấn đề2. Phương pháp làm việc theo nhóm 3. Phương pháp hỏi đáp…  Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.      9       1      5
       TH16 Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học1. Kĩ thuật đặt câu hỏi2. Kĩ thuật dạy học theo góc3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập5.  Kĩ thuật học tập hợp tác… Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.      9       1      5
                   VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học   TH17  Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học1.Vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học2. Hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học3.Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy học   Hiểu được vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học.Hiểu và trình bày được hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học.Vận hành và sử dụng được một số thiết bị dạy học ở trường tiểu học.             15
           TH18 Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học1. Lắp đặt thiết bị dạy học ở trường tiểu học: - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật; mô hình bánh xe nước - Lắp ghép mô hình trái đất quay quanh Mặt trời. Mặt trăng quay quanh trái đất  - Lắp ráp bộ thí nghiệm hộp đối lưu…2. Bảo quản thiết bị dạy học ở trường tiểu học- Quy định chung vÒ bảo quản các loại thiết bị dạy học. - Sửa chữa các thiết bị dạy học đơn giản - Tổ chức cho học sinh thực hiện việc bảo quản thiết bị dạy học. - Lắp đặt và sử dụng được các thiết bị dạy học.  - Hiểu và trình bày được các quy định về bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học theo quy định.- Sửa chữa được các thiết bị hỏng hóc đơn giản và tổ chức được cho học sinh tham gia bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học.           13           1          1
        TH19 Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học1. Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học.2. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt3. Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán4. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học Hiểu, trình bày được yêu cầu và hỗ trợ giáo viên trong việc tự làm đồ dùng dạy học.        13        2  
        
  TH20
   Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản 1. Khái quát chung về cấu tạo của máy tính và các thiết bị ngoại vi. Giới thiệu hệ điều hành Windows; Thực hành một số thao tác cơ bản với hệ điều hành Windows.2. Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word); Thực hành soạn thảo văn bản,
  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Bá Đồng @ 21:56 14/09/2011
  Số lượt xem: 1415
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Đà Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. "Taso"